Input TypesI am a button

I am an image button

I am a text box

I am a password box

I am a checkbox

I am a radio button

I am a slinder

I am a color picker

I am a number picker

I am a date picker

I am a time picker

I am a date and time picker